Mosaico Carousel 14
Mosaico Carousel 4

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: 2 październik 2020

Spółka Janssen Vaccines & Prevention B.V. dba o ochronę danych osobowych swoich użytkowników, dlatego chcemy poinformować Pana/Panią, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje. Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki związane z informacjami, które my lub nasi dostawcy gromadzimy za pośrednictwem niniejszej witryny lub aplikacji (nazywanej dalej Usługą), obsługiwanej i kontrolowanej przez organizację HIV Vaccine Trials Network, dzięki której ma Pan/Pani dostęp do niniejszej Polityki prywatności. Przekazując nam dane osobowe lub korzystając z Usługi, potwierdza Pan/Pani, że przeczytał(a) i zrozumiał(a) Pan/Pani niniejszą Politykę prywatności.

Prosimy mieć na uwadze, że badanie kliniczne, którego dotyczy niniejsza witryna, jest zarządzane przez Janssen Vaccines & Prevention B.V. – globalną organizację działającą poprzez różne osoby prawne w różnych krajach. Dlatego też osoby prawne działające jako sponsor w imieniu spółki Janssen Research & Development mogą się różnić i być odmienne od osoby prawnej będącej właścicielem niniejszej witryny.

KORZYSTANIE Z WITRYNY PRZEZ OSOBY NIELETNIE

Usługa nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 18 lat, w związku z czym prosimy takie osoby o niepodawanie swoich danych osobowych za pośrednictwem Usługi. Jeśli Pana/Pani dziecko przekazało swoje dane osobowe i chciałby Pan / chciałaby Pani poprosić o ich usunięcie, prosimy o skontaktowanie się z nami i podanie objaśnień poniżej w zakładce Jak się z nami skontaktować.

GROMADZENIE INFORMACJI

W niektórych miejscach Witryny mogą być zamieszczone pytania dotyczące Pana/Pani stanu zdrowia, które umożliwiają personelowi ośrodka badawczego ustalenie, czy spełnia Pan/Pani kryteria kwalifikacji do badania. Ponadto może Pan/Pani zostać poproszony(-a) o podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail w celu skontaktowania się z Panem/Panią przez osobę z personelu badawczego ośrodka. Będzie Pan/Pani informowany(-a), które dane są wymagane, a które nieobowiązkowe.

Dane osobowe, które postanowi Pan/Pani przekazać za pośrednictwem Witryny, są przetwarzane przez organizację HIV Vaccine Trials Network (HVTN) w imieniu spółki Janssen Vaccines & Prevention B.V., a następnie przekazywane do wybranego przez Pana/Panią ośrodka badawczego, jeśli przejdzie Pan/Pani przez proces wstępnej kwalifikacji. Ośrodek badawczy otrzyma i będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe w celu skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie potencjalnego udziału w badaniu klinicznym. Spółka Janssen Vaccines & Prevention B.V. nie otrzyma żadnych informacji, które bezpośrednio ujawniają Pana/Pani tożsamość (takich jak Pana/Pani imię i nazwisko lub dane kontaktowe).

W przypadku przekazania nam przez Pana/Panią wszelkich danych osobowych dotyczących innej osoby oświadcza Pan/Pani, że jest Pan/Pani do tego upoważniony(-a), jak również do udzielenia nam zezwolenia na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

DANE WRAŻLIWE

Z wyjątkiem wyraźnej prośby lub zachęty prosimy o niewysyłanie nam oraz nieujawnianie żadnych wrażliwych danych osobowych (takich jak numery ubezpieczenia społecznego, informacje związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religijnymi lub przekonaniami filozoficznymi, stanem zdrowia, orientacją seksualną i życiem seksualnym, karalnością bądź przynależnością do związku zawodowego lub informacje dotyczące danych biometrycznych bądź genetycznych umożliwiające ujawnienie tożsamości konkretnej osoby), za pośrednictwem Usługi lub w inny sposób.

AUTOMATYCZNE GROMADZENIE I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług możemy automatycznie zbierać określone informacje o użytkowniku i jego sposobach korzystania z Usługi. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki dotyczącej plików cookie w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat plików cookie i innych technologii monitorowania aktywności w sieci, które wykorzystujemy w ramach Usługi. Z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawne zamieszczamy pliki cookie po uzyskaniu Pana/Pani zgody za pośrednictwem paska z informacją o plikach cookie lub centrum preferencji. Treść Polityki dotyczącej plików cookie zawiera informacje o tym, w jaki sposób zablokować te technologie.

Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług możemy automatycznie zbierać i wykorzystywać informacje w następujący sposób: Za pośrednictwem Pana/Pani przeglądarki: Niektóre informacje, takie jak adres Media Access Control (MAC), typ komputera (Windows lub Mac), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego oraz typ i wersja przeglądarki internetowej, są gromadzone przez większość przeglądarek. Jeżeli dostęp do Usługi uzyskuje Pan/Pani za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy gromadzić podobne informacje, np. typ urządzenia i jego identyfikator. Informacje te wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Usługi.

Wykorzystywanie plików cookie: Pliki cookie to fragmenty informacji przechowywane bezpośrednio w komputerze, z którego Pan/Pani korzysta. Pliki cookie umożliwiają nam gromadzenie danych, takich jak typ przeglądarki, długość czasu użytkowania Usługi, odwiedzone strony i preferencje dotyczące języka. Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług wykorzystujemy te informacje do celów bezpieczeństwa, ułatwienia nawigacji, skuteczniejszego prezentowania informacji oraz spersonalizowania Pana/Pani doświadczeń podczas korzystania z Usługi. Używamy także plików cookie w celu rozpoznania Pana/Pani komputera, przez co korzystanie z Usługi jest ułatwione. Ponadto wykorzystujemy pliki cookie do gromadzenia danych statystycznych na temat korzystania z Usługi w celu ciągłego doskonalenia jej projektu i funkcjonalności, poznania sposobu korzystania z niej przez użytkowników oraz uzyskania pomocy podczas rozwiązywania związanych z nią problemów.

Jeśli nie zaakceptuje Pan/Pani plików cookie, może Pan/Pani doświadczyć pewnych niedogodności podczas korzystania z Usługi. Może się również zdarzyć, że nie będzie Pan/Pani otrzymywać reklam bądź innych ofert odpowiadających Pana/Pani zainteresowaniom lub potrzebom. Aby uzyskać dalsze informacje na temat plików cookie, prosimy odwiedzić stronę http://www.allaboutcookies.org.

Adres IP: Adres IP to numer, który jest automatycznie przypisywany do komputera użytkownika przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest identyfikowany i automatycznie rejestrowany w plikach dziennika naszego serwera za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza Usługę, wraz z czasem wizyty i odwiedzonymi stronami. Rejestrowanie adresów IP jest standardową praktyką i jest wykonywane automatycznie przez wiele serwisów internetowych. Wykorzystujemy adresy IP do takich celów jak obliczanie poziomów korzystania z Usługi, diagnozowanie problemów z serwerem i administrowanie Usługą. Na podstawie adresu IP użytkownika możemy także wskazać jego przybliżoną lokalizację.

Dane o urządzeniu: Aby zrozumieć, w jaki sposób korzysta Pan/Pani z naszej Usługi, możemy zbierać informacje o Pana/Pani urządzeniu mobilnym, takie jak niepowtarzalny identyfikator urządzenia.

W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy informacje

Wykorzystujemy i udostępniamy informacje, które nam Pan/Pani podaje, w sposób określony w momencie ich gromadzenia.

Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, w momencie gromadzenia Pana/Pani danych osobowych uzyskamy Pana/Pani zgodę na ich wykorzystanie. Możemy również wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania łączącej nas umowy, w związku z wykonaniem obowiązku prawnego (np. w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii) lub w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów może obejmować jeden lub wszystkie następujące cele:

  • odpowiadanie na Pana/Pani zapytania oraz spełnianie Pana/Pani próśb, takich jak przesyłanie dokumentów lub powiadomień w formie wiadomości e-mail;
  • wysyłanie Panu/Pani ważnych informacji na temat naszych relacji z Panem/Panią lub dotyczących Usługi, zmian dotyczących warunków świadczenia usług, zasad i przepisów, które Pana/Pani dotyczą oraz innych informacji związanych z kwestiami administracyjnymi; oraz

realizacja innych celów naszej firmy, takich jak analiza danych, audyty, opracowywanie nowych produktów, udoskonalanie naszej witryny, udoskonalanie naszych produktów i usług, identyfikacja trendów dotyczących korzystania z Usługi, lepsze poznanie Pana/Pani interesów, abyśmy mogli w skuteczniejszy sposób zapewniać Panu/Pani usługi, spersonalizować Pana/Pani doświadczenia w zakresie Usługi za pośrednictwem produktów i ofert dostosowanych do Pana/Pani zainteresowań oraz określać skuteczność naszych kampanii promocyjnych.

Ponadto informacje zebrane za pośrednictwem Witryny możemy przekazywać:

  • naszym podmiotom stowarzyszonym do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Podmiot stowarzyszony, który występuje jako Sponsor w odniesieniu do Pana/Pani kraju zamieszkania, jest stroną odpowiedzialną za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi danymi osobowymi;
  • naszym zewnętrznym dostawcom usług, takich jak hosting i moderowanie stron internetowych, hosting aplikacji mobilnych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, zapewnianie infrastruktury, usługi IT, obsługa klienta, usługi poczty elektronicznej i bezpośredniego dostarczania poczty, przetwarzanie danych z kart kredytowych, usługi audytorskie i inne usługi, w celu umożliwienia im wykonania usług; oraz
  • zewnętrznym dostawcom usług w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, zawiązania spółki joint-venture, cesji, przeniesienia lub innego dysponowania całością lub częścią naszej firmy, aktywów bądź akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem sądowym).

Ponadto możemy wykorzystywać i udostępniać informacje za pośrednictwem Witryny, kiedy uznamy to za konieczne lub stosowne w następujących okolicznościach: (a) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, włączając w to przepisy prawne obowiązujące poza granicami Pana/Pani kraju zamieszkania; (b) w celu przestrzegania procedur prawnych; (c) aby ustosunkować się do żądań ze strony władz publicznych i rządowych, w tym organów poza krajem Pana/Pani zamieszkania; (d) w ramach wprowadzania w życie naszych warunków świadczenia usług; (e) aby chronić nasze operacje oraz operacje przeprowadzane przez nasze spółki stowarzyszone; (f) aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub mienie nasze i/lub naszych spółek stowarzyszonych, Pana/Pani oraz innych stron; (g) aby umożliwiać nam podjęcie dostępnych lub zmniejszenie szkód, jakich możemy doznać. Za Pana/Pani zgodą możemy również w inny sposób wykorzystywać i udostępniać informacje gromadzone za pośrednictwem Witryny.

Możemy wykorzystywać i udostępniać informacje, które gromadzimy automatycznie, w sposób opisany powyżej w części Automatyczne gromadzenie i wykorzystanie informacji.

Ponadto, jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, możemy w dowolnym celu wykorzystywać i udostępniać informacje, które nie są danymi osobowymi. Jeżeli połączymy informacje, których forma nie umożliwia ujawnienia tożsamości, z informacjami, które to umożliwiają (np. poprzez połączenie imienia i nazwiska z lokalizacją geograficzną), będziemy traktować połączone informacje jako dane osobowe przez cały czas ich połączenia.

WYBORY I DOSTĘP

Sposób, w jaki może Pan/Pani uzyskać dostęp, modyfikować oraz usuwać Pana/Pani dane osobowe.

W przypadku gdy zechce Pan/Pani przejrzeć, skorygować, uaktualnić, ograniczyć lub usunąć swoje dane osobowe, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub bezpośredni kontakt z wybranym przez siebie ośrodkiem badawczym. Odpowiemy na Pana/Pani prośbę w najszybszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania prośby. W przypadku opóźnienia w udzieleniu przez nas odpowiedzi niezwłocznie Pana/Panią o tym poinformujemy i podamy datę przesłania odpowiedzi.

TRANSFER DANYCH ZA GRANICĘ

Pana/Pani dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym posiadamy oddział lub dostawców usług, a poprzez korzystanie z naszej Usługi lub poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie (gdy jest to wymagane przez prawo), Pana/Pani dane mogą zostać przekazane do krajów spoza Pana/Pani kraju zamieszkania, włączając w to Stany Zjednoczone, w których to krajach mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące ochrony danych. Tym niemniej stosujemy odpowiednie środki umowne i inne sposoby ochrony danych osobowych transferowanych do naszych spółek stowarzyszonych lub stron trzecich w innych krajach.

Niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) są uznawane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en.htm

W przypadku przesyłania danych z EOG do krajów, które nie zostały wskazane jako zapewniające odpowiednią ochronę przez Komisję Europejską, w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych zadbaliśmy o wdrożenie odpowiednich mechanizmów ochrony danych, w tym zapewnienie, że odbiorca jest związany Standardowymi Klauzulami Umownymi UE. Może Pan/Pani uzyskać informację na temat tych środków, kontaktując się z naszym specjalistą ds. ochrony danych zgodnie ze wskazówkami w części Jak się z nami skontaktować (poniżej).

BEZPIECZEŃSTWO

Staramy się wykorzystywać odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne, mające na celu ochronę kontrolowanych przez nas danych osobowych. Niestety żaden system transmisji danych drogą internetową ani system przechowywania danych nie jest w stanie zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa. Jeśli ma Pan/Pani powody, by uważać, że Pana/Pani interakcja z nami przestała być bezpieczna (np. jeżeli sądzi Pan/Pani, że bezpieczeństwo Pana/Pani konta u nas zostało naruszone), prosimy niezwłocznie powiadomić nas o zaistniałym problemie, kontaktując się z nami zgodnie ze wskazówkami w części „Jak się z nami skontaktować” (poniżej).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały uzyskane. Okresy przechowywania ustalamy na podstawie następujących kryteriów: (i) okres utrzymywania relacji z Panem/Panią i świadczenia na Pana/Pani rzecz Usługi; (ii) ewentualne zobowiązania prawne, którym podlegamy; oraz (iii) czy przechowywanie danych jest wskazane ze względu na naszą sytuację prawną (np. w związku z okresem przedawnienia roszczeń, toczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem regulacyjnym).

Na przykład, jeśli gromadzimy Pana/Pani dane osobowe w związku z Pana/Pani udziałem w badaniu klinicznym, może być konieczne przechowywanie ich przez okres trwałości produktu eksperymentalnego wchodzącego w zakres badania klinicznego plus 20 lat.

Informujemy jednak, że nie jest to pełna lista dotycząca okresów przechowywania danych. Pana/Pani dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres na podstawie kryteriów opisanych w pierwszym akapicie tej części, w szczególności w punktach (ii) i (iii).

STRONY I USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH (STRON TRZECICH)

Niniejsza Usługa może zawierać linki do stron podmiotów zewnętrznych. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy, jak również my nie jesteśmy odpowiedzialni za prywatność, informacje, a także praktyki żadnej ze stron trzecich, włączając w to dowolną ze stron trzecich zarządzających dowolną ze stron lub usług internetowych (w tym wszelkimi aplikacjami), które są dostępne za pośrednictwem tej Usługi lub do której ta Usługa zawiera link. Dostępność (lub zamieszczenie) linku do dowolnej witryny lub usługi tego typu w niniejszej Usłudze nie oznacza aprobaty dla niej ze strony naszej oraz naszych podmiotów stowarzyszonych.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Spółka Janssen Vaccines & Prevention B.V. z siedzibą pod adresem Archimedesweg 4, 2333 CN, Leiden, Holandia jest odpowiedzialna za gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

W razie wszelkich pytań na temat niniejszej Polityki prywatności prosimy o skontaktowanie się z nami pisząc na adres e-mail [email protected] lub listownie:

Janssen Vaccines & Prevention B.V.
Archimedesweg 4, 2333 CN, Leiden, Holandia

W razie potrzeby można również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych odpowiedzialnym za Pana/Pani kraj lub region, pod adresem [email protected].

Dla mieszkańców Meksyku:
Janssen Vaccines & Prevention B.V is represented in Mexico by
JANSSEN CILAG SA DE CV
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 3720, Torre
1 – Piso 3, Colonia Jardines del Pedregal
C.P. 01900 Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México
México

WNOSZENIE SKARGI DO URZĘDU REGULACYJNEGO

Można wnieść skargę do organu nadzorczego właściwego dla Pani/Pana kraju lub regionu.

Aby uzyskać informacje kontaktowe prosimy o kliknięcie w odpowiedni link:

Dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

Pełna lista krajów dostępna jest pod adresem:
https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection authorities/index_en.htm

Dla mieszkańców Argentyny:
Agencia de Acceso a la Información Pública: www.argentina.gob.ar/aaip

Dla mieszkańców Brazylii:
Autoridade Nacional de Proteção de Dados: www.serpro.gov.br/lgpd/listagem-noticias

Dla mieszkańców Meksyku:
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Contactanosf.aspx

For Residents of Peru:
Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales: https://www.minjus.gob.pe/dgtaipd/

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zamiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie w momencie publikacji aktualnej wersji Polityki prywatności dla tej Usługi. Korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności oznacza ich akceptację. Zalecamy regularne przeglądanie Polityki prywatności podczas korzystania z Usługi. Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności: 2 październik 2020 r.