Mosaico Carousel 5
Mosaico Carousel 9

WARUNKI PRAWNE UŻYTKOWANIA

Data ostatniej aktualizacji: 2 październik 2020

Niniejsza witryna internetowa (Witryna) jest udostępniana użytkownikom zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz wszelkimi zmianami bądź dodatkami do niniejszych Warunków użytkowania (łącznie określanymi jako Umowa), które może co pewien czas publikować spółka Janssen Vaccines & Prevention B.V. lub jedna z jej spółek stowarzyszonych (łącznie określanych jako Właściciel witryny, my, nas). Korzystanie przez Pana/Panią z niniejszej Witryny bądź też wszelkich innych usług lub treści dostępnych za pośrednictwem Witryny [lub oprogramowania mobilnego] należy traktować jako Pana/Pani zgodę na prawne zobowiązanie zgodne z warunkami Umowy, które należy egzekwować w taki sam sposób, jak po podpisaniu Umowy. Jeśli nie chce Pan/Pani zaakceptować warunków Umowy, prosimy o niekorzystanie z Witryny ani publikowania w niej lub przekazywania do niej żadnych materiałów.

Zamierzeni użytkownicy Witryny

Niniejsza Witryna jest przeznaczona dla i kierowana do użytkowników na całym świecie. Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia.

Oświadczenie dotyczące informacji

INFORMACJE ZAMIESZCZONE W WITRYNIE ZAWIERAJĄCE WSZELKIE RODZAJE PORAD I ZALECEŃ MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE OGÓLNY I EDUKACYJNY. NIE MOŻNA ICH TRAKTOWAĆ JAKO PORADĘ MEDYCZNĄ ANI ZDROWOTNĄ, A TAKŻE UŻYWAĆ DO CELÓW ROZPOZNANIA MEDYCZNEGO ANI LECZENIA ŻADNEGO INDYWDUALNEGO PROBLEMU ZDROWOTNEGO. PONADTO NIE SŁUŻĄ ONE JAKO SUBSTYTUT PROFESJONALNEJ PORADY ANI USŁUGI UZYSKIWANEJ OD WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA ZNAJĄCEGO INDYWIDUALNE DANE UŻYTKOWNIKA. W PRZYPADKU KAŻDEGO SCHORZENIA, A TAKŻE PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKIEGOKOLWIEK LECZENIA NALEŻY ZAWSZE ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARZA LUB INNEGO WYKWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA. ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY SĄ PRZEDMIOTEM DODATKOWYCH OŚWIADCZEŃ I ZASTRZEŻEŃ, KTÓRE MOGĄ POJAWIAĆ SIĘ W WITRYNIE.

NIE PRZYJMUJEMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SKUTKI ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z JAKIMKOLWIEK DZIAŁANIEM PODEJMOWANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEGO BRAKIEM NA PODSTAWIE INFORMACJI, USŁUG ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE. DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY W WITRYNIE ZNAJDOWAŁY SIĘ DOKŁADNE, KOMPLETNE I AKTUALNE INFORMACJE, JEDNAK NIE DAJEMY NA TO ŻADNEJ GWARANCJI I NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKIEKOLWIEK SZKODY LUB STRATY ZWIĄZANE Z DOKŁADNOŚCIĄ, KOMPLETNOŚCIĄ BĄDŹ AKTUALNOŚCIĄ INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE.

Prawo własności

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż Witryna jest dostępna wyłącznie do celów osobistych i niekomercyjnych. Użytkownicy wiedzą, iż Witryna należy do Właściciela witryny (dotyczy to również wszystkich praw własności intelektualnej), a użytkownicy nie posiadają prawa do wykorzystywania ich w sposób inny niż określony w niniejszych Warunkach użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub stratę doznaną przez użytkownika w związku z jakimkolwiek sposobem wykorzystywania treści Witryny do celów działalności handlowej lub wszelkich innych celów, do których nie upoważniają niniejsze Warunki użytkowania. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub zakończenia udostępniania Witryny zgodnie z naszym uznaniem. Treści Witryny są udostępniane nieodpłatnie i na tej podstawie nie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jakichkolwiek usług serwisowych ani usług wsparcia z nimi związanych, a także nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody doznane przez użytkownika na skutek wszelkich niepowodzeń w zakresie utrzymania bądź uaktualnienia Witryny.

Nie wolno kopiować, modyfikować ani ponownie wykorzystywać materiałów zamieszczonych w Witrynie, ich wszelkich aktualizacji oraz jakiejkolwiek ich części, w tym wbudowanego oprogramowania.

Z Witryny można korzystać wyłącznie w celach zgodnych z prawem oraz niniejszymi Warunkami użytkowania. Użytkownikom udziela się niewyłącznej, niezbywalnej, odwołalnej, ograniczonej licencji w zakresie przeglądania, drukowania i dystrybucji treści uzyskanych za pośrednictwem Witryny do celów osobistych i niekomercyjnych pod warunkiem nieusuwania i niezasłaniania informacji o prawach autorskich oraz innych informacji zamieszczonych w treściach. Nie wolno w żaden sposób kopiować, przedrukowywać, modyfikować, wyświetlać, wykonywać, rozpowszechniać, adaptować, emitować, podawać do wiadomości publicznej za pośrednictwem telekomunikacji ani sprzedawać w celach handlowych treści uzyskanych za pośrednictwem Witryny, jak również przekazywać ich do jakiegokolwiek źródła o charakterze handlowym, w tym do innych witryn internetowych, bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia Właściciela witryny.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się: (i) nie korzystać z niniejszej Witryny w sposób, który mógłby zablokować, przeciążyć, uszkodzić lub zaburzyć działanie niniejszej Witryny bądź zakłócić w jakikolwiek inny sposób jej użytkowania (dotyczy to również angażowania się użytkownika we wszelkie działania w czasie rzeczywistym za pośrednictwem niniejszej witryny); (ii) nie korzystać z robotów, pająków ani żadnych innych automatycznych urządzeń internetowych, procesów ani środków dostępu do niniejszej Witryny w jakimkolwiek celu, włącznie z pozyskiwaniem lub eksplorowaniem danych oraz monitorowaniem lub kopiowaniem wszelkich materiałów zamieszczonych w witrynie; (iii) nie wykorzystywać żadnych procesów manualnych w celu monitorowania lub kopiowania wszelkich materiałów zamieszczonych w niniejszej Witrynie, jak również nie angażować się w jakiekolwiek inne działania w celach nieautoryzowanych bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela witryny; (iv) nie wykorzystywać w innych sposób wszelkich urządzeń, oprogramowania bądź algorytmów zakłócających prawidłowe funkcjonowanie niniejszej Witryny; lub (v) nie próbować w inny sposób zakłócać prawidłowego funkcjonowania Witryny.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały w wyraźny sposób udzielone użytkownikowi.

Konto i hasło użytkownika

Podczas pierwszej rejestracji w Witrynie użytkownik może być zachęcany do utworzenia hasła. Nie wolno ujawniać hasła ani przekazywać go innym osobom, jak również zezwalać na korzystanie z konta użytkownika przez inną osobę. Nie wolno korzystać z konta ani hasła innych osób. W razie podejrzenia wszelkiego nieupoważnionego wykorzystywania hasła bądź konta użytkownika powinien on niezwłocznie nas o tym powiadomić. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty spowodowane ujawnieniem hasła przez użytkownika, zezwoleniem użytkownika na korzystanie z jego konta przez inną osobę, korzystaniem przez użytkownika z konta lub hasła innej osoby oraz niepowiadomieniem nas w natychmiastowy sposób o stwierdzonym lub podejrzewanym przez użytkownika nieupoważnionym korzystaniem z jego konta lub hasła.

Ochrona danych osobowych oraz zgoda na wykorzystywanie danych

Informacje uzyskiwane przez nas za pośrednictwem Witryny, z której korzysta użytkownik podczas procesu rejestracji lub w inny sposób, podlegają naszej Polityce prywatności. Nasza Polityka prywatności uwzględnia gromadzenie przez nas oraz wykorzystywanie danych przekazywanych nam przez użytkownika, a także prawa użytkownika dotyczącego tych informacji.

Informacje przekazywane drogą internetową

Informacje przekazywane za pośrednictwem Witryny to dane internetowe. Podczas komunikowania się z nami za pośrednictwem Witryny lub z wykorzystaniem innych form komunikacji internetowej, np. poprzez wiadomość e-mail, użytkownik komunikuje się z nami w sposób internetowy. Użytkownik wyraża zgodę na komunikowanie się przez nas drogą internetową, zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a informacje oraz powiadomienia, ujawnienia, umowy i inne wiadomości przekazywane przez nas drogą internetową są równoznaczne z informacjami przesyłanymi w wersji papierowej oraz pozostają w mocy i są skuteczne w taki sam sposób, jak w przypadku dokumentów w wersji papierowej podpisanych przez stronę przesyłająca informacje.

Treści przekazywane przez użytkowników

Utworzyliśmy lub utworzymy w przyszłości pewne obszary użytkowania Witryny, takie jak tablice informacyjne i czaty, które użytkownicy mogą wykorzystywać w celu zamieszczania i wymiany z innymi użytkownikami opinii, uwag, recenzji produktów, fotografii, filmów oraz innych materiałów (zbiorczo określane jako Fora). Fora są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Witryny. Aby mieć pewność, że teksty; oprogramowanie; materiały graficzne, muzyczne i dźwiękowe; fotografie; filmy; wiadomości; posty; dane; informacje oraz inne materiały publikowane przez użytkowników (zbiorczo określane jako Treści użytkownika) są korzystne dla większej grupy odbiorców, ustaliliśmy kilka podstawowych zasad, których muszą przestrzegać wszyscy użytkownicy.

Ponadto, jeśli Forum jest udostępniane za pośrednictwem Witryny, umożliwia ono zamieszczanie pytań przez użytkowników, na które odpowiadają zaangażowani przez nas eksperci. W stosownych przypadkach eksperci są przez nas opłacani z tytułu czasu poświęcanego na odpowiadanie na pytania użytkowników, natomiast prezentują oni własne opinie. Zapewniany przez nas dostęp do ekspertów oraz ich porad za pośrednictwem Forum ma charakter wyłącznie usług informacyjnych i edukacyjnych z przeznaczeniem dla zarejestrowanych użytkowników Witryny.

Nasza polityka w stosunku do niniejszej Witryny zakłada praktyczną weryfikację Treści użytkownika – przed ich zamieszczeniem lub po ich opublikowaniu. Premoderacja oznacza, że Treści użytkownika nie są zamieszczane na łamach Forum i nie mogą zostać udostępnione innym użytkownikom Witryny ani przez nich przeglądane przed naszą weryfikacją i ustaleniem, że dana Treść użytkownika nadaje się do opublikowania na Forum. Proces ten oznacza również, że Treści użytkowników zgłoszone do opublikowania nie są zamieszczane w czasie rzeczywistym i mogą nigdy nie zostać zamieszczone, jeśli stwierdzimy, że są nieodpowiednie dla Witryny. Postmoderacja oznacza, że Treści użytkowników są przez nas weryfikowane po ich opublikowaniu w Witrynie. Treści użytkowników, które po postmoderacji zostaną uznane przez Właściciela witryny za niespełniające niniejszych Warunków lub innych kryteriów obowiązujących dla Witryny, są usuwane bez powiadomienia użytkownika.

Treści użytkowników muszą być odpowiednie dla społeczności Forum. Bez ograniczenia powodów ewentualnego odrzucenia przez nas Treści użytkownika możemy odrzucić, edytować lub usunąć Treści użytkowników niespełniające dowolnych Naszych wytycznych dla społeczności, z którymi należy się zapoznać przed zamieszczeniem jakiejkolwiek Treści użytkownika w Witrynie.

Ponadto zamieszczając Treści użytkownika do opublikowania na Forum, użytkownik (1) potwierdza, że ma uprawnienia do publikowania lub transmisji Treści użytkownika; (2) potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie Treści użytkownika zamieszczane w celu ich opublikowania; (3) udziela Właścicielowi witryny oraz jego podmiotom stowarzyszonym nieodwołalnej, ogólnoświatowej, niewyłącznej, bezterminowej, w pełni sublicencjonowanej, zbywalnej, bezpłatnej licencji oraz prawa do wykorzystywania Treści użytkownika w dowolny sposób na łamach Witryny oraz za pośrednictwem każdej innej Witryny, która należy do lub jest obsługiwana przez Właściciela witryny bądź jego spółki stowarzyszonej (oraz na wszelkich stronach społecznościowych związanych z Właścicielem witryny lub jego podmiotami stowarzyszonymi).

Możemy swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, dane specjalistyczne lub techniki zawarte w Treściach użytkowników bądź uzyskane na ich podstawie do wszelkich celów, w tym opracowywania, produkcji i sprzedaży produktów. W związku z tym prosimy o nieprzesyłanie nam żadnych pomysłów, sugestii ani materiałów, które użytkownik chce zachować w poufności lub w stosunku do których oczekuje wynagrodzenia. Użytkownikom nie przysługuje żadne roszczenie wobec nas w odniesieniu do wszelkich form wykorzystywania lub niewykorzystywania Treści użytkowników. Użytkownicy zamieszczają Treści użytkowników do opublikowania ze świadomością, iż mamy prawo (lecz nie obowiązek) do wykorzystywania, prezentowania i publikowania ich imienia i nazwiska, fotografii, wizerunku, głosu, opisu, informacji biograficznych i/lub oświadczeń bezterminowo na całym świecie za pośrednictwem niniejszej Witryny oraz każdej witryny należącej do spółki stowarzyszonej bądź naszego następcy i za pośrednictwem kanałów społecznościowych należących do lub obsługiwanych przez nasze spółki stowarzyszone. W przypadku wykorzystania przez nas któregokolwiek z tych praw użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że nie otrzyma żadnych innych form rekompensaty, wynagrodzenia pieniężnego, powiadomienia ani akredytywy, jak również nie będzie mieć wpływu na sposób wykorzystania tych praw przez Właściciela witryny.

Użytkownicy potwierdzają, że Fora zawierają opinie i poglądy innych użytkowników. Ponadto użytkownicy przyjmują do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność wszelkich Treści użytkowników zamieszczanych w Witrynie. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na to, że każda Treść użytkownika podlega wyłącznej odpowiedzialności osoby publikującej tę treść. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że będzie oceniać i ponosić każde ryzyko związane z wykorzystywaniem wszelkich Treści użytkownika, łącznie z ich dokładnością, kompletnością oraz przydatnością.

Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania w każdym czasie, okresowo lub trwale, udostępniania użytkownikowi możliwości zamieszczania Treści użytkownika i/lub możliwości dostępu do Treści użytkownika, z powiadomieniem użytkownika lub bez powiadomienia, wyłącznie wedle naszego uznania. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec niego ani żadnego podmiotu trzeciego za każdy przypadek zawieszenia lub zaprzestania akceptacji Treści użytkownika.

Należy mieć na uwadze fakt, że wszelkie Treści użytkownika zamieszczane przez niego w Witrynie za pośrednictwem urządzenia mobilnego będą przechowywane w tym urządzeniu. Za bezpieczeństwo urządzenia mobilnego użytkownika oraz informacji i materiałów w nim zawartych, jak również wszystkich haseł wykorzystywanych w tym urządzeniu i dostępu do Witryny wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przechowywanie Treści użytkowników

Możemy ustalić maksymalny zakres przechowywania Treści użytkowników w Witrynie. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie ewentualne straty lub szkody doznane przez użytkowników w wyniku usunięcia lub niemożności zachowania wszelkich wiadomości, informacji oraz innych Treści użytkowników w związku z utrzymaniem określonego maksymalnego zakresu przechowywania treści.

Warunki dodatkowe

Warunki dodatkowe mogą dotyczyć niektórych funkcji lub treści zamieszczanych w Witrynie, takich jak oferty, loterie fantowe oraz konkursy. Uczestnicząc w dowolnej formie aktywności za pośrednictwem Witryny podlegającej warunkom dodatkowym, na przykład w loteriach fantowych i konkursach podlegających Oficjalnym zasadom, użytkownicy wyrażają zgodę na to, że dotyczą ich określone warunki dodatkowe oraz niniejsze Warunki użytkowania.

Warunki gwarancji dotyczące użytkowania Witryny

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W POSTACI „TAK JAK JEST” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Z WYJĄTKIEM SYTUACJI OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE, WŁAŚCICIEL WITRYNY W WYRAŹNY SPOSÓB NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI WSZELKIEGO RODZAJU, WYRAŹNYCH, PRAWNYCH ORAZ DOROZUMIANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI.

WŁAŚCICIEL WITRYNY NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE WITRYNA BĘDZIE SPEŁNIAĆ WYMOGI UŻYTKOWNIKA, DOSTĘP DO WITRYNY BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY ORAZ NIEZAWODNY, A WSZELKIE USTERKI BĘDĄ KORYGOWANE. WŁAŚCICIEL WITRYNY NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI CO DO REZULTATÓW, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ NA PODSTAWIE UŻYTKOWANIA WITRYNY, LUB DOKŁADNOŚCI, JAKOŚCI BĄDŹ WIARYGODNOŚCI WSZELKICH INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POSREDNICTWEM WITRYNY.

UŻYTKOWNICY PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI I WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA TO, ŻE WSZELKIE MATERIAŁY I/LUB DANE POBRANE Z WITRYNY BĄDŹ TEZ UZYSKANE W INNY SPOSÓB PODCZAS UŻYTKOWANIA WITRYNY SĄ WYKORZYSTYWANE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKÓW, A UŻYTKOWNICY PONOSZĄ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA WŁASNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKŁYCH Z POBRANIA TYCH MATERIAŁÓW I/LUB DANYCH.

ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA OD WŁAŚCICIELA WITRYNY BĄDŹ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, NIE STWARZA JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓRA W WYRAŹNY SPOSÓB NIE ZOSTAŁA OKREŚLONA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Ograniczenia odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK W WYRAŹNY SPOSÓB PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA TO, ŻE W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH WŁAŚCICIEL WITRYNY, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE ORAZ WSZYSCY WŁAŚCIWI DYREKTORZY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, PRACOWNICY, AGENCI, ZLECENIOBIORCY ORAZ INNI PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE, PODLEGAJĄCE KARZE ORAZ POGŁĘBIONE SZKODY, WŁĄCZAJĄC W TO, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE STRATY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA, UTRATĘ DOCHODÓW, OSZCZĘDNOŚCI LUB ZYSKÓW, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ REPUTACJI, KOSZT NABYCIA USŁUG ZASTĘPCZYCH, A TAKŻE ZA WSZELKIE INNE POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY, JAKKOLWIEK SPOWODOWANE, ORAZ NA JAKIEKOLWIEK PODSTAWIE PRAWNEJ, W NASTĘPSTWIE NARUSZENIA KONTRAKTU, CZYNU NIEDOZWOLONEGO (W TYM ZANIEDBANIA ORAZ NA PODSTAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ) LUB TEŻ SZKODY WYNIKŁE W INNY SPOSÓB Z (1) UŻYTKOWANIA BĄDŹ BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA WITRYNY; (2) KOSZTU NABYCIA USŁUG, PRODUKTÓW LUB DOSTĘPU DO WITRYN ZASTĘPCZYCH; (3) NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU DO LUB ZMIANY SPOSOBU TRANSMISJI DANYCH UŻYTKOWNIKA (W TYM DANYCH OSOBOWYCH); (4) OŚWIADCZEŃ LUB POSTĘPOWANIA JAKIEGOKOLWIEK PODMIOTU TRZECIEGO ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY; LUB (5) WSZELKICH INNYCH KWESTII ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ. POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NIEZALEŻENIE OD TEGO, CZY WŁAŚCICIEL WITRYNY ZOSTAŁ LUB NIE ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD BEZ WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE.

Informacje dotyczące znaków towarowych

Znaki towarowe i nazwy handlowe zamieszczane w niniejszej Witrynie stanowią własność Właściciela witryny, jego podmiotów stowarzyszonych oraz podmiotów trzecich. Użytkownik nie może wykorzystywać ani prezentować żadnych znaków towarowych ani usługowych bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela witryny. Użytkownik nie może wykorzystywać ani prezentować żadnych innych znaków towarowych ani usługowych prezentowanych w niniejszej Witrynie bez zezwolenia ich właścicieli.

Informacje i procedura dotyczące dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich

Prosimy naszych użytkowników o przestrzeganie własności intelektualnej innych osób. Zgodnie z ustawą o nazwie Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. punkt 512 wyznaczyliśmy osobę przyjmującą powiadomienia o zgłoszeniach roszczeń w sprawie naruszenia praw autorskich, która jest dostępna za pośrednictwem części Kontakt z nami niniejszej witryny (dostępnej tutaj: Kontakt z nami). Zgłoszenie można wypełnić zgodnie z procedurą przedstawioną w punktach 1–6 poniżej lub przekazać drogą telefoniczną z użyciem numerów podanych na naszej stronie Kontakt z nami bądź w formie pisma uwzględniającego sześć (6) poniższych informacji, które należy przesłać na następujący adres: Copyright Complaint c/o Consumer Care Center.

Jeśli w dobrej wierze uzna Pan/Pani, że Pana/Pani praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie naszemu Urzędnikowi ds. praw autorskich następujących informacji zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Dokładne zestawienie: imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres korespondencyjny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich.
  2. W przypadku korzystania z części Kontakt z nami: wybór opcji Zażalenie lub skarga w części Temat wiadomości e-mail formularza.
  3. Opis pracy objętej prawem autorskim i będącej przedmiotem roszczenia w sprawie naruszenia praw autorskich wraz z oryginalnym podpisem. W przypadku zgłoszeń poprzez formularz Kontakt z nami prosimy o przekazanie tych informacji z użyciem części Pytanie lub uwaga formularza Kontakt z nami wraz z podpisem elektronicznym zamieszczonym na końcu opisu (np. /imię i nazwisko/).
  4. Opis miejsca Witryny, w którym opublikowany jest materiał będący przedmiotem roszczenia w sprawie naruszenia praw autorskich (wraz z określonym linkiem/URL, w miarę możliwości).
  5. Pana/Pani oświadczenie w dobrej wierze, że zakwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub w świetle prawa: do zamieszczenia w piśmie ze skargą lub, jeśli używany jest formularz Kontakt z nami, w części Pytanie lub uwaga.
  6. Pana/Pani oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że powyższe dane zawarte w informacji są dokładne, jest Pan/Pani właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela: do zamieszczenia w piśmie lub, jeśli używany jest formularz, do zamieszczenia w części Pytanie lub uwaga formularza Kontakt z nami (wraz z Pana/Pani podpisem elektronicznym, w sposób wymagany zgodnie z punktem trzecim (3) powyżej).

Po otrzymaniu powiadomienia zawierającego wszystkie informacje wymienione w punktach 1–6 powyżej:

  1. Usuniemy materiał, którego dotyczy zarzut naruszenia praw autorskich, lub zablokujemy dostęp do niego.
  2. Prześlemy powiadomienie domniemanemu sprawcy naruszenia (Subskrybent).
  3. Podejmiemy rozsądne kroki w celu niezwłocznego powiadomienia Subskrybenta o usunięciu materiału lub zablokowaniu dostępu do niego.

Modyfikacja lub zawieszenie działania Witryny

Poczynimy rozsądne starania, aby Witryna była stale dostępna, jednak co pewien czas może być konieczne przerwanie, ograniczenie, modyfikacja lub zakończenie działania Witryny bądź jej części, okresowe lub stałe, bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody lub straty doznane przez użytkownika w wyniku tych działań.

Zakończenie użytkowania

W dowolnym momencie możemy zakończyć Pana/Pani użytkowanie lub zablokować dostęp do Witryny oraz usunąć część bądź wszystkie opublikowane przez Pana/Pani Treści użytkownika, bez wcześniejszego powiadomienia, z uzasadnionych przyczyn, m.in. z powodu naruszenia przez Pana/Panią niniejszych Warunków użytkowania oraz Wytycznych dla społeczności. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody lub straty doznane przez Pana/Panią w wyniku zakończenia użytkowania Witryny w opisanych okolicznościach. W takim przypadku należy zakończyć użytkowanie Witryny i przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że zapisy Umowy dotyczące Prawa własności, Informacji o znakach towarowych, Odszkodowań, Warunków gwarancji, Ograniczeń odpowiedzialności oraz stosownych przepisów prawnych zachowują ważność po zakończeniu użytkowania.

Linki do stron podmiotów trzecich

Ta Witryna może zawierać linki lub odnośniki do innych stron internetowych podmiotów trzecich. Są one zamieszczane wyłącznie dla wygody użytkowników. Żadne informacje, materiały ani treści jakiegokolwiek podmiotu trzeciego zawarte, wspomniane, dołączone bądź opatrzone łączem do lub z niniejszej Witryny nie wyrażają ani sugerują wsparcia dla żadnych produktów, usług oraz informacji dotyczących jakiegokolwiek podmiotu trzeciego. Wszelkie informacje, dane, opinie, rekomendacje, produkty oraz usługi zapewniane przez te podmioty trzecie za pośrednictwem linków do innych stron internetowych bądź udostępniane w inny sposób poprzez ich strony internetowe są wyłączną własnością tych podmiotów, a nie Właściciela witryny. Użytkowanie stron internetowych podmiotów trzecich podlega warunkom użytkowania oraz polityki prywatności obowiązujących dla tych stron.

Odszkodowanie

Zobowiązuje się Pan/Pani do zapewnienie odszkodowania i niedopuszczenia do poniesienia strat przez Właściciela witryny oraz jego podmiotów stowarzyszonych, a także ich właściwych dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów oraz innych przedstawicieli z tytułu wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, szkód i wydatków, w tym, bez ograniczeń, wszystkich opłat oraz kosztów prawnych wynikających lub związanych z (a) naruszeniem przez Pana/Panią niniejszych Warunków użytkowania; (b) użytkowaniem przez Pana/Panią niniejszej Witryny, łącznie z ograniczeniem transmisji lub zamieszczeniem przez Pana/Pani informacji bądź materiałów w tej Witrynie; (c) wszelkimi roszczeniami lub domniemaniem, że którekolwiek z zamieszczonych przez Pana/Panią Treści użytkownika naruszają własność intelektualną, inne prawa własności lub przepisy dotyczące ochrony danych osobowych jakiejkolwiek strony trzeciej.

Modyfikacje niniejszych Warunków

Wyłącznie wedle naszego uznania co pewien czas możemy zmieniać Warunki użytkowania poprzez uaktualnienie niniejszych Warunków użytkowania zamieszczonych w Witrynie oraz określenie daty wejścia w życie ich nowej wersji. Data „ostatniej modyfikacji” zamieszczona na początku niniejszych Warunków użytkowania wskazuje datę dokonania ostatnich zmian. Dalsze użytkowanie przez Pana/Panią Witryny po opublikowaniu nowej wersji Warunków użytkowania oznacza Pana/Pani akceptację tych zmian. W związku z tym podczas każdej wizyty w tej Witrynie należy sprawdzić, czy nie pojawiła się nowa wersja Umowy.

Informacja o kontakcie

W razie wszelkich pytań lub zastrzeżeń w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Witryną można się z nami kontaktować w sposób opisany w Polityce prywatności bądź za pośrednictwem zakładki Kontakt z nami niniejszej Witryny.

Klauzula salwatoryjna

W przypadku gdy fragment niniejszych Warunków użytkowania lub ich zapis okazałby się sprzeczny z prawem, dotknięty nieważnością, bezpodstawny lub niewykonalny, fragment ten należy traktować na zasadzie rozdzielności i nie powinien on wpływać na ważność i wykonalność wszystkich pozostałych zapisów.

Zachowanie ważności

Wszystkie części zachowują ważność po utracie prawa do użytkowania Witryny.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Informacje zamieszczone w Witrynie są przeznaczone dla użytkowników na całym świecie. W każdym państwie mogą obowiązywać prawa, wymogi regulacyjne bądź praktyki medyczne inne niż w Pana/Pani kraju zamieszkania. Umowa oraz sposoby rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących Umowy, Witryny lub produktów nabytych za pośrednictwem Witryny, a także wszelkie zobowiązania pozaumowne wynikające z lub dotyczące niniejszych Warunków użytkowania podlegają i powinny być interpretowane zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Pana/Pani kraju zamieszkania, bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych w tychże przepisach. Wszelkie kroki prawne lub postępowania sądowe dotyczące Pana/Pani i Właściciela witryny oraz związane z niniejszą Umową powinny być podejmowane/prowadzone wyłącznie przez właściwe sądy w Pana/Pani kraju zamieszkania. Zobowiązuje się Pan/Pani do poddania się wyłącznej jurysdykcji tych sądów.